Adatkezelési tájékoztató

Ebben a tájékoztatóban arról kaphat részletes felvilágosítást, hogy a www.balatonihangulat.hu weboldal használata során hogyan és milyen célból kezeljük a személyes adatait.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.

Adatkezelő: Voroncov Edgár E.V.
székhelye: 8196 Litér Kund utca 34.
Adószám: 66131164-1-39
Nyilvántartási szám: 31985699
Telefonszám: 06304022847
E-mail cím: balatonihangulat@gmail.hu

 

Voroncov Edgár E.v mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http:// www.balatonihangulat.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (továbbiakban:Adatvédelmi tájékoztató) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezt szeretnénk elősegíteni ezzel a tájékoztatónkkal.

Adatait a weboldal üzemeltetője,  Voroncov Edgár E.V kezeli, abban az esetben, ha azokat a weboldalhasználat során, önkéntesen megadja nekünk a www.balatonihangulat.hu weboldalon.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, és az Ip címe.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. A tárolt adatait törölni, töröltetni.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a weboldalon leadott megkeresésekre történő válasz adás, és a szolgáltatás megrendelése után számla kiállítása.

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére.

Az Ügyfél adatait számítástechnikai, és papír alapú eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. A rögzítésre kerülő adatok célja a weboldalon leadott szolgáltatás ajánlatkérés, megrendelés teljesítése céljából. Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama a sikeresen leadott megkeresés során kötelezően megadott adatok kezelése a szolgáltatás ajánlatkéréssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél e-mailben kérheti az info@balatonihangulat.hu címen, A nem regisztrált Ügyfél adatai egy plusz egy évig, azaz két évig kerül tárolásra, vagy az ügyfél kérésére törlésre kerül.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor

Az ügyfél jogai

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: : 8196 Litér Kund utca 34. E-mail: info@balatonihangulat.hu

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.  Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.  Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban megfogalmazott előírásoknak.

 

A könnyű áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy melyik személyes adatodat milyen célra használjuk fel.

 

Személyes adat Mire használjuk?
E-mail cím Ezen keresztül küldjük el az ajánlatot, amely megelőzi a szolgáltatás megrendelését. Megrendelés esetén kapcsolattartási célra is felhasználjuk.
Telefonszám A szolgáltatással kapcsolatos egyeztetésre (ha szükséges)
Név Kapcsolattartáshoz szükséges.
Számlázási név és cím, a vásárolt termékek és szolgáltatások listája, adószám A szolgáltatás teljesítése esetén, elkérjük a számlázási nevét és címét. Ezeket az adatokat a többitől eltérő módon legalább 5 évig mindenképp meg kell őriznünk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.
A számítógép IP-címe és böngészőazonosítója Látogatói statisztikát kapunk. Nincs összekötve személyes adataiddal.
Közösségi oldalakkal való kapcsolatok A kényelem érdekében biztosítani tudjuk, hogy a szokásos kommunikációs módok (pl. e-mail) helyett közösségi oldalakon (pl. Facebook,Instagram) kommunikáljunk.

Adataitaddig kezeljük, amíg azok kezelésének megszüntetését nem kéritőlünk. Ez emailben kérhető.

Adataihoz a www.balatonihangulat.hu informatikai tevékenységet ellátó munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezelik.

Postacímünk: Voroncov Edgár E.V 8196 Litér Kund utca 34., e-mail címünk info@balatonihangulat.hu. Ezen elérhetőségünk bármelyikén szívesen válaszolunk az adatai kezelését és védelmét érintő bármely kérdésedre. Amennyiben a velünk történő egyeztetést követően nem sikerült a kérdésre vagy panaszra érdemben válaszolnunk, vagy azt megoldanunk, az alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  • Postacím:1530 Budapest, Pf. 5.
  • Telefon:+36-1/39-11-400
  • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Internetoldal:naih.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén bírósághoz is fordulhat. Ehhez választhatja a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti területileg illetékes törvényszéket, vagyVoroncov Edgár E.V, www.balatonihanglat.hu székhelye szerintit, melynek elérhetősége a következő:

Veszprémi Járásbíróság

Postacím: 8202 Veszprém, Pf. 830. 8200

Cím: Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u11.

Központi telefonszám: 

+36 88 590 220
+36 70 514 7695

Telefax: 

+36 88 590 235

E-mail cím: 

birosag_veszpremvb@veszpremvb.birosag.hu

Litér, 2018. május 24.